Voorwaarden

Voorwaarden

1. Vanaf leeftijd van 3 t/m 10 jaar is het mogelijk om bij mij pony te rijden.

2. In verband met het welzijn van de pony's hanteren wij een lichaamslimiet tot 35 a 40 kg en een lengte van maximaal 140 cm groot.

3. Het dragen van een veiligheidshelm/cap is verplicht tijdens alle ponyritten. Je kunt bij mij een helm/cap lenen.

4. Dichte schoenen zijn verplicht, geen slippers, ook niet voor de ouders die mee lopen.

5. Tijdens het rijden is het verplicht om een lange broek te dragen, dit voorkomt veelal ongemakken tijdens het rijden.

6. Wij hebben een maximum groeps grootte van 8 kindjes ( exclusief begeleiding ) per rit, om de veiligheid te waarborgen

7. Al mijn ritten worden door mij zelf begeleid, Rilana. Het is niet mogelijk om pony's te huren en zelf mee te nemen.

8. De ponyritten worden door u zelf begeleid, dus u moet goed te been zijn, u houd zelf de pony vast. Kan uw kindje een klein beetje rijden mogen ze eventueel los rijden maar u blijft er altijd bij.

9. U kunt ook priveritten boeken voor kinderen die kunnen rijden, niveau F3/F4. Of voor u als ouder met uw kind.

10. Bosritten privé wordt er gegaloppeerd, strandritten eigenlijk niet, dit omdat ik veel kinderritten begeleid. Niet dat de pony's op het strand komen en ze weg vliegen. En als we het doen kijk ik eerst of de ruiter het wel kan.

11. Ik rij niet met de pony´s als het warmer is als 25 graden, dit voor het welzijn van de pony´s. Ritten vinden ook meestal plaats in de ochtend.

12. Ik werk niet met aanbetalingen, u kunt op de dag zelf contant of met pin betalen. Bij annulering brengen we de volgende kosten in rekening.
- tot 48 uur voor aanvang reken ik 50 % van de rit
- 12 uur tot aanvang 75 % van de rit
- 2 uur en het niet afmelden van een rit reken ik 100 % van de rit

13. Mijn bedrijf is netjes aansprakelijk verzekerd.

14. Tijdens de ritten worden er foto's gemaakt die ik ook gebruik voor social media, wilt u dit niet meld dit dan van tevoren voordat de rit start.

Duits
1. Im Alter von 3 bis 10 Jahren ist es möglich, mit mir auf einem Pony zu reiten.

2. Im Zusammenhang mit dem Wohlbefinden der Ponys wenden wir eine Körpergrenze von bis zu 35 bis 40 kg und einer Länge von bis zu 140 cm an.

3. Das Tragen eines Schutzhelms/einer Schutzmütze ist bei allen Ponyreiten obligatorisch. Einen Helm/eine Mütze kannst du dir bei mir ausleihen.

4. Geschlossene Schuhe sind Pflicht, keine Flip-Flops, auch nicht für die Eltern, die mit ihnen gehen.

5. Während der Fahrt ist das Tragen langer Hosen obligatorisch, dies verhindert oft Beschwerden während der Während der Fahrt.

6. Wir haben eine maximale Gruppengröße von 8 Kindern (ohne Aufsicht) pro Fahrt, um die Sicherheit zu gewährleisten.

7. Alle meine Fahrten sind selbstgeführt, Rilana. Es ist nicht möglich, Ponys zu mieten und eigene mitzubringen.

8. Das Ponyreiten wird von dir selbst geführt, du musst also gut auf den Beinen sein, du hältst das Pony selbst. Wenn Ihr Kind ein wenig Auto fahren kann, kann es frei fahren, aber Sie bleiben immer bei ihm.

9. Sie können auch private Fahrten für Kinder buchen, die fahren können, Niveau F3/F4. Oder für Sie als Eltern mit Ihrem Kind.

10. Waldritte privat gibt es Galoppieren, Strandritte eigentlich nicht, das liegt daran, dass ich viele Kinderritte leite. Nicht, dass die Ponys an den Strand kommen und wegfliegen. Und wenn wir es tun, schaue ich zuerst, ob der Fahrer es kann.

11. Ich reite die Ponys nicht, wenn es wärmer als 25 Grad ist, zum Wohle der Ponys. Die Fahrten finden in der Regel auch am vormittag statt.

12. Ich arbeite nicht mit Einzahlungen, Sie können am Tag selbst in bar oder mit PIN bezahlen. Im Falle einer Stornierung berechnen wir folgende Kosten.
- bis 48 Stunden vor dem Start berechne ich 50% der Fahrt
- 12 Stunden bis zum Fahrtantritt von 75 % der Fahrt
- 2 Stunden und wenn ich mich nicht abmelde, berechne ich 100% der Fahrt

13. Mein Unternehmen ist ordnungsgemäß versichert.

14. Während der Fahrten werden Fotos gemacht, die ich auch für Social Media verwende, wenn ihr das nicht wollt, meldet dies bitte vorher vor Beginn der Fahrt..